+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

گزارش

روایت یک تدبیر ۳

روایت یک تدبیر ۳

اویس حکمت، آموزگار مضامین علوم اجتماعی در پگاه «در آشفته‏‌ترین نقطه‌‏ی تاریخ، زمانه‌‏یی که جهان دارد در گرداب کرونا غرق