+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

کاش همه بال می داشتیم

کاش همه بال می داشتیم

کاش همه بال می داشتیم

ساعت از دوازده شب گذشته است. گلویم درد خفیفی دارد. احساس تشنگی مرا وا می دارد کتابم را کنار بگذارم