+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

نوشته

جوانه ۲

جوانه ۲

دلنوشته ها و داستان های کوتاه دانش آموزان صنوف 1-6 سال تعلیمی 1401
پگاه پرواز ۴

پگاه پرواز ۴

دلنوشته ها و داستان های کوتاه دانش آموزان صنوف 7-12 سال تعلیمی 1401
پگاه پرواز ۱

پگاه پرواز ۱

دلنوشته ها و داستان های کوتاه دانش آموزان صنوف 7-12 سال تعلیمی 1395
برگی برای لبخند

برگی برای لبخند

نگاهش زیبا و معصومانه بود. وقتی طرفش نگاه می‌کردی هزاران سخنان ناگفته را از چشمان مسحور و سیمای درخشنده و
من زن هستم، توانمند و سازنده ۲

من زن هستم، توانمند و سازنده ۲

می خواهم ذهن و دید مردان سرزمینم را نسبت به خود و تمام زنان تغییر دهم. می خواهم دیگر مردان
من زن هستم، توانمند و سازنده ۱

من زن هستم، توانمند و سازنده ۱

اکثریت مردان سرزمینم همیشه دم از برابری حق زن و مرد می‌زنند، از زن دفاع می‌کنند و شعار آزادی و
سکوی پرواز

سکوی پرواز

فرزانه سکندری، در سال 1380 متولد شد. از صنف چهارم علاقمند نویسندگی گردید. او از فارغین سال 1398 پگاه است.
مزه دود

مزه دود

مجموعه داستان نویسندگان دانش آموزان لیسه پگاه