+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

نمایشگاه

نمایشگاه جلوه رنگ

نمایشگاه جلوه رنگ

روز پنجشنبه، 6 عقرب سال 1402 مدیریت فرادرس و کمیته هنر و خلاقیت لیسه پگاه به همکاری شورای دانش آموزان
نمایشگاه هنر و خلاقیت ۱۴۰۲

نمایشگاه هنر و خلاقیت ۱۴۰۲

در سلسله نمایشگاه های هنر و خلاقیت که در سال های قبل برگزار شده اند، امسال نیز مدیریت فرادرس لیسه