+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

معصومه الهام

من زن هستم، توانمند و سازنده ۲

من زن هستم، توانمند و سازنده ۲

می خواهم ذهن و دید مردان سرزمینم را نسبت به خود و تمام زنان تغییر دهم. می خواهم دیگر مردان
من زن هستم، توانمند و سازنده ۱

من زن هستم، توانمند و سازنده ۱

اکثریت مردان سرزمینم همیشه دم از برابری حق زن و مرد می‌زنند، از زن دفاع می‌کنند و شعار آزادی و