+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

مرد

قانون ای مملکت همی رقم اس

قانون ای مملکت همی رقم اس

چادرش را درست می کند. کیف اش را در خریطه پلاستیکی که در آن مقداری کچالو، پیاز و بادنجان خریده
مرد ها گریه نمی کنند!

مرد ها گریه نمی کنند!

از همان اوایل کودکی ام، از همان زمانی که پسر بچه‌ای بیش نبودم و همیشه پایم لب دروازه‌ی خانه گیر
گدای رهگذر

گدای رهگذر

روزی گدایی متوجه شد که غذاهایش کم شده است. وقتی خریطه اش را باز کرد، دید که موشی دارد غذاهای