+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

محمد امین رفعت

نمیرم از این پس من زنده‌ام .‌..

نمیرم از این پس من زنده‌ام .‌..

بیست و پنجم (25) اردیبهشت/ ثور، روز جهانی ابوالقاسمی فردوسی خداوندگار شاه‌نامه، بزرگ‌ترین اثر پارسی مبارک! اگر نگوییم همه هویت