+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

متن توصیفی

برقص بانوگک من!

برقص بانوگک من!

برقص برای خود دنیای زیبایی بساز وسط این ویرانی ها و زشتی ها. لبخند تو خورشید می شود برای کابلم
برگی برای لبخند

برگی برای لبخند

نگاهش زیبا و معصومانه بود. وقتی طرفش نگاه می‌کردی هزاران سخنان ناگفته را از چشمان مسحور و سیمای درخشنده و
سزاوار سبز بودن

سزاوار سبز بودن

باغچه حیاط در سکوتی دل انگیز فرو رفته بود. فقط صدای باد گهگاهی این سکوت را می شکست و همزمان