+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

غذا

گدای رهگذر

گدای رهگذر

روزی گدایی متوجه شد که غذاهایش کم شده است. وقتی خریطه اش را باز کرد، دید که موشی دارد غذاهای