+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

علی سجاد افظلی

ادامه خواهم داد…

ادامه خواهم داد…

بعد از مدتی طولانی همدیگر را می بینیم؛ اما او آن دوست قدیمی من نیست! نه چشمانش آن فروغ روزهای
سزاوار سبز بودن

سزاوار سبز بودن

باغچه حیاط در سکوتی دل انگیز فرو رفته بود. فقط صدای باد گهگاهی این سکوت را می شکست و همزمان