+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

علوم اجتماعی

روایتِ یک تدبیر – بخش پایانی

روایتِ یک تدبیر – بخش پایانی

«آموزش از دید ما برای فرزندان ما، شبیه نان خوردن و نفس کشیدن است.» (حفیظ الله ابرم، رئیس هیئت مدیره