+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

شورای دانش آموزی

تورنمنت فوتسال شورای دانش آموزی ۱۴۰۲

تورنمنت فوتسال شورای دانش آموزی ۱۴۰۲

شورای دانش آموزان پگاه در کنار برنامه های فرهنگی خود، برنامه های ورزشی را در سال 1402 موفقانه اجرا کردند.