+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

زیبایی

دنیای رویا های من

دنیای رویا های من

من به نظر خودم آدم رویاپردازی ام. هر وقتی ذهنم از درگیری های دیگرِ روزگار فارغ می شود، شروع می