+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

رویا

دنیای رویا های من

دنیای رویا های من

من به نظر خودم آدم رویاپردازی ام. هر وقتی ذهنم از درگیری های دیگرِ روزگار فارغ می شود، شروع می
برگی برای لبخند

برگی برای لبخند

نگاهش زیبا و معصومانه بود. وقتی طرفش نگاه می‌کردی هزاران سخنان ناگفته را از چشمان مسحور و سیمای درخشنده و