+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

دختر

برگی برای لبخند

برگی برای لبخند

نگاهش زیبا و معصومانه بود. وقتی طرفش نگاه می‌کردی هزاران سخنان ناگفته را از چشمان مسحور و سیمای درخشنده و
گل گشتی در باغستان خاطره هایم

گل گشتی در باغستان خاطره هایم

چشمانم را از برخورد با نور شدید آفتاب از هم باز می کنم. دستانم را به پیشانی ام تکیه می