+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

دانش آموزان

حسرت

حسرت

اولین ماه از سال 2021 را با برنامه ای جالب و مفید آغاز کردیم؛ تعدادی از دانش آموزان لیسه خصوصی
جوانه ۱

جوانه ۱

دلنوشته ها و داستان های کوتاه دانش آموزان صنوف 1-6 سال تعلیمی 1397