+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

داستان

قانون ای مملکت همی رقم اس

قانون ای مملکت همی رقم اس

چادرش را درست می کند. کیف اش را در خریطه پلاستیکی که در آن مقداری کچالو، پیاز و بادنجان خریده
رهایی از قفس

رهایی از قفس

دوستی برایش گفته بود: «پرنده ها در قفس مثل زندانی هایی هستند که بعد از آزادی احساس زندگی دارند.» مدتی
گدای رهگذر

گدای رهگذر

روزی گدایی متوجه شد که غذاهایش کم شده است. وقتی خریطه اش را باز کرد، دید که موشی دارد غذاهای
گل گشتی در باغستان خاطره هایم

گل گشتی در باغستان خاطره هایم

چشمانم را از برخورد با نور شدید آفتاب از هم باز می کنم. دستانم را به پیشانی ام تکیه می
سکوی پرواز

سکوی پرواز

فرزانه سکندری، در سال 1380 متولد شد. از صنف چهارم علاقمند نویسندگی گردید. او از فارغین سال 1398 پگاه است.