+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

جنگ و صلح

حسرت

حسرت

اولین ماه از سال 2021 را با برنامه ای جالب و مفید آغاز کردیم؛ تعدادی از دانش آموزان لیسه خصوصی