+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

اقلیما رها رضایی

رهایی از قفس

رهایی از قفس

دوستی برایش گفته بود: «پرنده ها در قفس مثل زندانی هایی هستند که بعد از آزادی احساس زندگی دارند.» مدتی