+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

گزارش سال

“نمایشگاه نقاشی و خطاطی “پررنگ

“نمایشگاه نقاشی و خطاطی “پررنگ

شورای دانش آموزان پگاه با همکاری گروه نقاشی Galaxy Painters به تاریخ 6 و 7 ماه عقرب 1399 نمایشگاهی از