+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

علوم ساینسی

کاش همه بال می داشتیم

کاش همه بال می داشتیم

ساعت از دوازده شب گذشته است. گلویم درد خفیفی دارد. احساس تشنگی مرا وا می دارد کتابم را کنار بگذارم
«انسانم آرزوست»

«انسانم آرزوست»

به اطرافم می نگرم. خسته ام و دلم هوای تازه می خواهد. به سمت پنجره اتاق می روم و به
می خواهم خودم باشم

می خواهم خودم باشم

آرام و آهسته قدم بر می داشت و با هر قدم حس زندگی و بالندگی در او فزونی می یافت.
در پاسخ به «سپاسنامه ناهیده ادیب»

در پاسخ به «سپاسنامه ناهیده ادیب»

سخن من این است که آموزگارت فقط بخش کوچکی از این هدف بزرگ است و برایت می گویم تا از
علوم ساینسی

علوم ساینسی

دیپارتمنت ساینس لیسه پگاه شامل بخش های ریاضی، فزیک، کیمیا، بیولوژی، تربیت بدنی و کیمیا می شود. تعداد مجموعی استادان
“کتاب حافظه بشریت است” صادق طباطبایی

“کتاب حافظه بشریت است” صادق طباطبایی

مجموعه دانش و معارف تاریخ مدون چند هزار ساله را در کتاب می توان یافت. هیچ کدام از وسایل ارتباطی،
از بودن با شما خرسندم

از بودن با شما خرسندم

امروز همگی شاهد موفقیت و شکوفایی بی نظیر عزیزان مان بودیم. امروزه با پیشرفت روزافزون دانش و تکنولوژی و جریان
عارف فهیم

عارف فهیم

رییس دیپارتمنت و آموزگار ریاضی