+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

علوم ساینسی

برگ دیگری از موفقيت

برگ دیگری از موفقيت

امروز بار ديگر ورق جديدي از موفقيت ها و دست آوردهاي پگاه مان را با هم خوانديم. ورقي كه با
صایمه احمدی

صایمه احمدی

آموزگار تربیت بدنی صنف های 1-7
جواد پیمان

جواد پیمان

آموزگار کیمیا و بیولوژی پایه های 7-12
شریفه حسینی

شریفه حسینی

آموزگار بیولوژی پایه های 8-12
محمد آصف مهدی یار

محمد آصف مهدی یار

آموزگار فیزیک و حرفه در پایه های 7، 10، 11 و 12
محمد احسان محب

محمد احسان محب

آموزگار فیزیک، حرفه و ساینس پایه های 5-12
محمد علی ساحل

محمد علی ساحل

آموزگار فیزیک، حرفه، ساینس و ریاضیات پایه های 4 -12
پروانه عزیزی

پروانه عزیزی

آموزگار ریاضی پایه های 4-6
خدیجه امیری

خدیجه امیری

آموزگار بیولوژی