+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

Pegah

محمد بهزاد افضلی

محمد بهزاد افضلی

سال فراغت: 1402
محمد علی

محمد علی

سال فراغت: 1402
محمد منصور محبتی

محمد منصور محبتی

سال فراغت: 1402
مرتضی احمدی

مرتضی احمدی

سال فراغت: 1402
مشتاق گوهری

مشتاق گوهری

سال فراغت: 1402
مصطفی سروری

مصطفی سروری

سال فراغت: 1402
مهدی عطایی

مهدی عطایی

سال فراغت: 1402
مهران کاظمی

مهران کاظمی

سال فراغت: 1402
جوانه ۳

جوانه ۳

مکتب پگاه با ابتکار در عرصه­‌ی جمع و تکثیر نوشته­‌های دانش آموزانش گام اساسی را برداشته و به عنوان آوانگارد