+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com
IMG_3660

نخستین برنامه «سکوی پرواز» در سال ۱۳۹۸

July 2, 2019

این برنامه به منظور تقدیر از دانش آموزانی بود که موفق به دریافت بورسیه های تحصیلی در بیرون از افغانستان شده اند و یا موفقیت های چمشگیری در داخل مکتب داشته اند.