+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

گرامی داشت از روز دانش آموز در مکتب متوسطه پگاه

July 7, 2019

مطابق تقویم پگاه، روز اول جوزا مصادف با روز دانش آموز است. از آنجایی که ما روز ملی دانش آموز نداریم، پگاه سالروز اولین انتخابات شورای دانش آموزان خود را به عنوان روز دانش آموز معرفی کرده است. این مناسبت هر سال در لیسه پگاه تجلیل می شود. فعالیتی که در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ در این روز انجام شد، این بود که مدیریت مکتب – اعم از اداری و تدریسی – برای یک روز به دست دانش آموزان سپرده شد. افرادی که نقش اصلی پست های اداری و تدریسی را داشتند، به عنوان نقش سایه در کنار دانش آموزان حضور داشتند و آنان را در انجام بهتر کارها و فعالیت های شان راهنمایی و کمک می کردند.