+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com
IMG_2681

“کتاب حافظه بشریت است” صادق طباطبایی

July 7, 2019

مجموعه دانش و معارف تاریخ مدون چند هزار ساله را در کتاب می توان یافت. هیچ کدام از وسایل ارتباطی، ژرفای لازم را در اندیشه و تفکر و حوزه قدرت خلاقیت انسان، آن گونه که خواندن و نوشتن پدید می آورد، ایجاد نمی کند. از این رو نوشتن کتاب و کتاب خوانی، وظیفه و رسالت اصلی آموزگاران، روشنفکران، اندیشمندان و دست اندرکاران فرهنگ و جامعه ما می باشد.
در شرایطی که روابط پیچیده اجتماعی، سیاسی و مشکلات روزمره جامعه ما ذهن تک تک شهروندان را چنان درهم ریخته که قابل توضیح و تفسیرنیست، با وجود این همه نابسامانی ها، افرادی هم هستند که به آینده درخشان باورعمیق دارند و دست از تلاش، ابتکار و خلاقیت بر نداشته و بر نخواهند داشت. یکی از این نمومه ها، همکار عزیز ما محمد عارف فهیم استاد در رشته ریاضی لیسه پگاه می باشد که با قلم توانایش «کتاب احتمالات» را به دست نشر سپرده و رسالت عظیم خویش را در راستای آموزش ادا کرده است.
من این موفقیت را به همه خانواده پگاه، مدیریت دیپارتمنت ساینس و به ویژه به همکار خوب و مهربان ما استاد فهیم عزیز تبریک گفته و قلم اش را در راستای نوشتن همچو آثار گرانبها پررنگ تر و تواناتر خواهانم.

میرزاحسین فرهنگ