+93-747-159-153 — [email protected]

کتاب دانش آموزان

پگاه پرواز ۳

پگاه پرواز ۳

دلنوشته ها و داستان های کوتاه دانش آموزان صنوف 7-12 سال تعلیمی 1397
پگاه پرواز ۲

پگاه پرواز ۲

دلنوشته ها و داستان های کوتاه دانش آموزان صنوف 7-12 سال تعلیمی 1396
پگاه پرواز ۱

پگاه پرواز ۱

دلنوشته ها و داستان های کوتاه دانش آموزان صنوف 7-12 سال تعلیمی 1395
جوانه ۱

جوانه ۱

دلنوشته ها و داستان های کوتاه دانش آموزان صنوف 1-6 سال تعلیمی 1397
سکوی پرواز

سکوی پرواز

فرزانه سکندری، در سال 1380 متولد شد. از صنف چهارم علاقمند نویسندگی گردید. او از فارغین سال 1398 پگاه است.
مزه دود

مزه دود

مجموعه داستان نویسندگان دانش آموزان لیسه پگاه