+93-747-159-153 — [email protected]

ادبیات کودک

حس دلخوشی من

حس دلخوشی من

باران موهایم را تر کرده است و دست مهربانی اش را با ناز بر گونه هایم می کشد.فکر می
در انتظار بهار

در انتظار بهار

خلاقیت پشت سنگ های نمدیده و درشت، قدم مردمان سرد را می دید. خلاقیت مردمان لرزان را می دید که
کشور لائوس

کشور لائوس

به هر طرف که نگاه می کردم مردم را گرم صحبت می دیدم و از هر طرف صدای خنده و
رهایی از قفس

رهایی از قفس

دوستی برایش گفته بود: «پرنده ها در قفس مثل زندانی هایی هستند که بعد از آزادی احساس زندگی دارند.» مدتی
گدای رهگذر

گدای رهگذر

روزی گدایی متوجه شد که غذاهایش کم شده است. وقتی خریطه اش را باز کرد، دید که موشی دارد غذاهای