+93-747-159-153 — [email protected]

Pegah

دسته گلی در باغچه زندگی

دسته گلی در باغچه زندگی

روی تکه چوبی نشسته ام. پاهایم را با فکر پریشان این طرف و آن طرف حرکت می دهم. سرم را
قلب های سرد

قلب های سرد

در حالی که می دوید، شاخه های بلند ساقه گندم را نیز از مقابلش کنار می زد تا گونه های
زمزمه های باد

زمزمه های باد

هوا سرد است. دمای بدنم پایین آمده است. سردی اتاق در سکوت، بغلم کرده است و من از ترس به
حس بزرگ شدن

حس بزرگ شدن

در بهار سال ۱۳۹۵، درست پنج سال پیش از امروز، وارد لیسه پگاه شدم. پگاه آغاز روز، آغاز زندگی. با
شورای اولیا

شورای اولیا

ما در پگاه نیروهای انسانی خود را به چهار بخش تقسیم نموده ایم: مدیران، معلمین، دانش آموان و اولیای دانش
لیسه

لیسه

برنامه مشترک پگاه – فنری

برنامه مشترک پگاه – فنری

در ماه جنوری امسال یکی از دانشجویان جاپانی، سوزوکی، که فعلا دوره دکترایش را در یکی از دانشگاه های امریکا
حسرت

حسرت

اولین ماه از سال 2021 را با برنامه ای جالب و مفید آغاز کردیم؛ تعدادی از دانش آموزان لیسه خصوصی
برقص بانوگک من!

برقص بانوگک من!

برقص برای خود دنیای زیبایی بساز وسط این ویرانی ها و زشتی ها. لبخند تو خورشید می شود برای کابلم